คู่มือการใช้งานปั๊มแช่ Manual

คู่มือการบำรุงรักษา
สำหรับเครื่องสูบน้ำเสีย

“TSURUMI” SUBMERSIBLE PUMP
คู่มือการใช้งาน, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, สวิทช์ลูกลอย, Float switch, Blower, three lobe blower


การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเสีย
“ซูรูมิ”

     เพื่อให้เครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเสีย
ควรศึกษาคู่มือฉบับนี้ก่อน ให้เข้าใจและโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามคำแนะนำ
 
ถ้าหากมีปัญหาประการใดโปรดสอบถาม ฝ่ายบริการซูรูมิของทางห้างฯ ได้

1. ข้อมูลทั่วไป
เครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ติดตั้งโดย ตัวเครื่องสูบน้ำเสียจะเคลื่อนขึ้นลง
ภายในบ่อสูบได้ตาม Guide Pipe เข้าเชื่อมติดกับอุปกรณ์ส่งน้ำทางออก (Duck Foot Bend) เป็นอุปกรณ์ช่วยให้สะดวกในการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำโดยไม่ต้องลงไปในบ่อสูบ ทั้งชุดจะเรียกว่าชุด Guide Rail หรือชุด TOS ; TO

2. ส่วนประกอบเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ

Discharge Bore 50 – 80  mm.
คู่มือการใช้งาน, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, สวิทช์ลูกลอย, Float switch, Blower, three lobe blower
Discharge Bore  >  100 mm.
คู่มือการใช้งาน, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, สวิทช์ลูกลอย, Float switch, Blower, three lobe blower

3.  การเตรียมสถานที่และวิธีการติดตั้ง (Installation) ก่อนการติดตั้งปั๊มควรจะปฏิบัติดังนี้

            1)  ห้ามดึงหรือหิ้วสายไฟเพื่อดังปั๊มออกจากคล่อง เพราะจะทำให้ Seal ที่กันน้ำชำรุดน้ำจะเข้าไปในมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์ไหม้
            2)  ต้องตรวจคุณสมบัติของปั๊ม เช่น Capacity Power ตรงตามที่สั่งไว้หรือไม่
            3)  อย่าจุ่มปลายสายไฟลงในน้ำ

การติดตั้ง

            1)  พื้นบ่อจะต้องเรียบอยู่ในแนวระดับ ถ้าปั๊มเอียงจะมีผลทำให้ใบพัดสึกเร็วขึ้น
            2)  ควรจะฝังท่อสายไฟไว้ที่ปากบ่อ ขนาดของปากบ่อ (Manhole) ควรจะได้ตามมาตรฐานที่กำหนดขนาดไว้
            3)  ท่อน้ำออก (Discharge) ควรจะมีข้องอ (Elbow) น้อยที่สุด เพื่อจะได้ลดความดันสูญเสีย
            4)  ถ้ามีเศษวัสดุใหญ่ๆ ควรใส่ตะแกรงกรอง
            5)  ถ้าจะต้องต่อสายไฟให้ยาวขึ้น กรรมวิธีการต่อจะต้องกันน้ำได้ดี ถ้าจุดต่อนั้นอยู่ในน้ำ
            6)  ไม่ควรจะติดลูกลอยใกล้จุดท่อน้ำเข้าบ่อสูบ เพราะถ้าลูกลอยกระเทือนอาจทำให้ Contact ในลูกลอยต่อครบวงจร  (ON, OFF) ทำให้การควบคุมไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
            7)  ควรติดตั้ง Guide Pipe และ  Free Standing ในแนวดิ่ง

 

รูปแสดง การติดตั้งแบบ Guide Rail และ Free Standing
คู่มือการใช้งาน, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, สวิทช์ลูกลอย, Float switch, Blower, three lobe blower


4.  การเดินเครื่อง

                4.1  การต่อขั้วสายไฟ ตามตารางด้านล่าง สายไฟจากตัวเครื่องสูบน้ำเสียจะเป็นดังนี้

 สาย U, Y  สีแดง
 สาย V, Z  สีขาว
 สาย W, X สีดำ
 สายดิน G  สีเขียว
 สาย Motor Protector (MTP)  สีเหลือง
 สายจาก Leake Sensing Electrode สีขาว (ขนาดเล็ก) 

 

รูปแสดง ขั้วต่อสายไฟของเครื่องสูบน้ำเสีย
คู่มือการใช้งาน, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, สวิทช์ลูกลอย, Float switch, Blower, three lobe blower

การ Starting Method

           -  Power ตั้งแต่ 0.4 kw. – 7.5 kw.     Starting  แบบ Direct – on – line (D.O.L)

           -  Power ตั้งแต่ 11  kw.  ขึ้นไป          Starting  แบบ Star – delta

              4.2  ทิศทางการหมุนของใบพัด ถ้าการต่อสายถูกต้องตามรูปแบบ การหมุนของใบพัดก็จะหมุนใน
ทิศทางที่ถูกต้องคือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ถ้าดูจากทางด้านล่างของตัวเครื่องสูบน้ำเสียถ้าหากการหมุนของใบพัดผิดทิศทาง ให้สลับเฟสจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2 สายใดในจำนวน 3  สาย (R, S, T)  หรือ (U, V, W)

             4.3  เนื่องจากมอเตอร์ชนิดนี้ เป็นชนิดที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ต่อสายดิน (Ground) สายดินของเครื่องสูบน้ำเสียจะเป็นสีเขียว

             4.4  ระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้จากความร้อน มีอุปกรณ์ติดตั้งไว้สำหรับหยุดการทำงานของ
มอเตอร์ ในกรณีที่ ขดลวดของมอเตอร์ร้อนเกินไปอันเนื่องจากการทำงานผิดปกติ หรือเกิน กำลัง มอเตอร์
ซึ่งจะ สั่งตัดการทำงานของมอเตอร์ที่อุณหภูมิ 1150 C ± 50 C

            -  โดยขนาดของมอเตอร์ 7.5 kw. หรือต่ำกว่า จะใช้ Circle Thermal Protector (CTP)
เมื่อมอเตอร์เย็นลง เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้มอเตอร์สตาร์ทเครื่องเอง

            -  และขนาดของมอเตอร์ 11 kw. ขึ้นไป จะใช้ Miniature Thermal Protector (MTP) มีในมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบ Star-Delta และมีหลักการทำงานคล้าย CTP ตัดการทำงานของมอเตอร์ด้วยความร้อน โดยจะส่งสัญญาณให้ไปตัดวงจรการทำงานของมอเตอร์ที่ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ถ้าต้องการให้ทำงาน ต้องกดปุ่ม RUN,ON ที่ตู้ควบคุม (ก่อนที่จะสตาร์ทมอเตอร์ ควรจะตรวจสอบว่ามีสาเหตุอะไรที่ทำให้มอเตอร์เกิดความร้อนสูง)

 

5.  การตรวจสภาพเครื่องสูบน้ำเสีย

                ระยะที่ต้องตรวจ และหลักการตัดสินว่าเครื่องสูบน้ำเสียทำงานปกติหรือไม่ ในระหว่างการทดสอบในสถานที่ใช้งาน (Field Test) หรือการทำงานประจำวัน มีดังต่อไปนี้

               5.1 ตรวจสอบระบบหล่อลื่นน้ำมัน ตรวจสภาพทุกๆ 6 เดือน และเปลี่ยนทุกๆ 1 ปี ถอด Oil Plug
ของเครื่องสูบน้ำเสีย เทน้ำมันออก ถ้าพบว่ามีน้ำผสมอยู่ในน้ำมัน (สังเกตได้โดยน้ำมันจะมีสภาพผิดปกติ) ซีลของเพลามีความจำเป็นต้องเปลี่ยน ถ้าน้ำมันที่เทออกมาแล้วอยู่ในสภาพปกติ ให้เติมน้ำมันใหม่ในปริมาณที่กำหนดไว้ แล้วทำการอุดด้วย Oil Plug (น้ำมันที่ใช้ Turbine Oil ISO VG 32) ให้เปลี่ยนซีลยาง (O-Ring) ของ Oil Plug ด้วยถ้าพบว่าชำรุด

               5.2  ถ้าสมรรถนะของตัวเครื่องสูบน้ำเสียลดลง อาจจะเป็นเพราะว่าใบพัดของตัวเครื่องสูบน้ำเสียสึกกร่อน หรือมีขยะอุดตันที่ใบพัด ถ้าเป็นเช่นนี้ให้ถอดใบพัดและเอาขยะที่อุดตันออก

               5.3  การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำเสีย และระบบท่อส่ง

               5.3.1  ตรวจเครื่องสูบน้ำเสีย : ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และทำงานตามที่ระบุไว้ที่เครื่อง

               5.3.2  ตรวจใบพัดของเครื่องสูบน้ำเสีย : ไม่ตันและไม่สึกกร่อน

6.  การตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ตามปกติ)

              6.1  ตรวจแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า ว่าจ่ายแรงดันและกระแสไฟฟ้าตามปกติหรือไม่

              6.2  ตรวจขนาดของฟิวส์ได้ตามขนาดที่ต้องการหรือไม่ ควรมีฟิวส์สำรองไว้ในตู้ควบคุม

              6.3  ตรวจขนาดและค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม ตั้งได้ค่าและตำแหน่งที่ถูกต้อง
หรือไม่ (เช่น พวกเทอร์มอล รีเลย์ ฯลฯ)

              6.4  ตรวจสภาพของฉนวนไฟฟ้าของขดลวดพันมอเตอร์โดยใช้ Megger Tester ให้ถอด
สายไฟฟ้าของตัวเครื่องสูบน้ำเสียออกจากตู้ควบคุมก่อนทำการตรวจวัดทุกครั้ง โดยวัดสภาพ ของฉนวนระหว่างสายไฟฟ้ากับสายดิน ค่าที่วัดได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 20 Megohm ขึ้นไป มอเตอร์จึงจะอยู่ในสภาพใช้งานได้ ถ้าค่าที่วัดได้ต่ำกว่า 20 Megohm จะต้องทำการถอด Motor และทำการซ่อมแซม การตรวจสภาพฉนวนไฟฟ้าควร
ตรวจทุก 3 เดือน

 

7.  ปริมาณน้ำมันภายใน OIL CHAMBER

Applicable Model Specified Volume
2P 4P 6P 8P 10P 12P 14P 16P 18P

Model with 0.75 kw. Power output
(Power Supply : Single –Phase)

590

- - - - - - - -
Model with 0.4 kw power output 200 260  - - - - - - -
Model with 0.75 kw power output 420 520 - - - - - - -
Model with 1.5 kw power output 900 970 - - - - - - -
Model with 2.2 ~ 3.7 kw power output - 1,250 4,200            
Model with 5.5 kw power output   4,300              
Model with 7.5 kw power output   *5,200              
Model with 11 kw power output   *6,400 6,000            
Model with 15 kw power output   *5,500 6,000            
Model with 22 kw power output   *5,800 4,800 7,200          
Model with 30 kw power output   5,400 7,200            
Model with 37 kw power output   5,400 7,200 13,000 13,000 13,000      
Model with 45 kw power output   8,600 11,000           55,000
Model with 55 kw power output   9,400 13,000 13,000   26,000 26,000    
Model with 65 kw power output           26,000 26,000    
Model with 75 kw power output   9,400 13,000 13,000   55,000 55,000    
Model with 85 kw power output         26,000 26,000      
Model with 90 kw power output           55,000 55,000    
Model with 110 kw power output             70,000 70,000  
*  150 B47.5H-53/63            3,500 ml. ; 150 B411 – 53/63            4,200 ml. ; 150 B415-53/63          4,800 ml.
*  150 (200) B422-53/63 & 200 B422H-51/61         5,700 ml. ; 250 B415-53/63           6,400 ml.


คู่มือการใช้งาน, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, สวิทช์ลูกลอย, Float switch, Blower, three lobe blowerรูปแสดง  ตำแหน่ง OIL PLUG

- ตรวจดูสีน้ำมัน ทุกๆ 6,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี
- เปลี่ยนน้ำมัน    ทุกๆ 9,000 ชั่วโมง หรือ 2 ปี

น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้

MOBIL DTE OIL LIGHT
SHELL

TURBO OIL T32
TERRUS OIL T32

ESSO TURBINE OIL L

 

8.  เหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องสูบน้ำเสีย

ข้อผิดพลาด สาเหตุ วิธีแก้ไข
มอเตอร์
ไม่หมุน
 1. ไฟไม่เข้ามอเตอร์
 2. ไฟมาไม่สะดวก
 3. Proctector ตัดมอเตอร์ร้อน
 4. ใบพัดติดแน่นกับ Suction Cover
 5. แบริ่งแตก
 6. Control Circuit
 1. ตรวจระบบไฟ สวิทซ์เปิด
 2. ทำความสะอาดMegnetic Contector
 3. ตรวจหาสาเหตุกับภาวะที่ Motor ทำงาน
 4. ปรับแต่งให้ห่าง
 5. เปลี่ยนแบริ่งใหม่
 6. เช็คใหม่

เครื่องสูบน้ำเสีย
หยุดทำงาน

 1. ไม่มีไฟมา
 2. ไฟมาไม่ครบ Volt
 3. ความถี่ของไฟไม่เท่ากับมอเตอร์
 4. Proctector ตัดมอเตอร์ร้อน
 5. ใบพัดและ Suction Cover ไม่สะอาด
 6. แบริ่งแตก
 1. เช็คระบบไฟ
 2. ทำความสะอาด Connection
 3. ใช้ไฟขนาด 50 Hz.]
 4. ไฟเกิดการลัดวงจร
 5. ปรับระยะห่างด้วยแหวน หรือ Seal
 6. เปลี่ยนแบริ่งใหม่

เครื่องสูบน้ำเสีย
สูบน้ำได้น้อย

 1. Volt ไม่ถูกต้อง (220/380)
 2. มีสิ่งกีดขวางใบพัด
 3. ที่กรองมีโคลน หรือขยะอุดตัน
 4. Voltage Drop สายไฟยาวไป
 5. ข้อต่อสายไฟสกปรก
 1. เปลี่ยนปั๊ม
 2. จัดการนำเอาสิ่งกีดขวางออก
 3. ฉีดล้างทำความสะอาด
 4. ใช้สายไฟใหญ่ขึ้น
 5. ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนใหม่


รูปแสดง ส่วนต่างๆ ของเครื่องสูบน้ำเสีย
คู่มือการใช้งาน, spare part, อะไหล่, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, สวิทช์ลูกลอย, Float switch, Blower, three lobe blower
คู่มือการใช้งาน, spare part, อะไหล่, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, สวิทช์ลูกลอย, Float switch, Blower, three lobe blower

รูปแสดง ส่วนต่างๆ ของเครื่องสูบน้ำเสีย
คู่มือการใช้งาน, spare part, อะไหล่, tsurumi, ปั๊มดูดโคลน, ซูรูมิ, submersible pump, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย, ปั๊มน้ำเสียทั่วไป, ปั๊มสูบน้ำที่มีทรายปน, ปั๊มดูดน้ำลึก, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสแตนเลส, ปั๊มงานก่อสร้าง, สวิทช์ลูกลอย, Float switch, Blower, three lobe blower

             -  ดังรูป เป็นแนวทางในการถอดชุด IMPELLER, SUCTION COVER ในการเอาสิ่งสกปรกออก

             -  ห้อง OIL CHAMBER และห้อง MOTOR ทางห้างฯ ไม่แนะนำให้ถอดออก เนื่องจากลักษณะ
                การถอดต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ
 • คู่มือการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ “TSURUMI” SUBMERSIBLE EJECTOR / AERATOR การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ “ซูรูมิ” เพื่อให้เครื่องเติมอากาศใต้น้ำอยู่...

 • ออกแบบง่ายๆแต่สูงด้วยคุณภาพ • จุดต่อสายไฟ (Cable Entry) สายไฟที่เชื่อมต่อกับตัวปั๊มจะมีตัวบล็อค เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำเข้าสู่สายไฟ โดยกลไกส่วนนี้เป็นส่วนที่ประกอบด้วยยางที่หล่อ...

 • ลักษณะใบพัดหลักปั๊มซูรูมิCHANNEL ใบพัดเป็นแบบกึ่งเปิด (Semi-open) ที่มีใบพัดเดี่ยวโดยมีช่องกว้างที่ต่อเชื่อมจากทางเข้าถึงทางออก โครงสร้างใบพัดลักษณะนี้จะช่วยให้ปั๊มสามารถสูบตะกอนจ...

 • ระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียแบบมีรางเลื่อน (Guide Rail Fitting System)สามารถเชื่อมต่อเครื่องสูบน้ำกับท่อน้ำเสีย ทั้งท่อส่งน้ำเสีย และท่อรับน้ำเสียได้เพียงแค่หย่อนเครื่องสูบน้ำลงไ...

 • รุ่นอัตโนมัติ (Automatic Models) รุ่นอัตโนมัติ จะมีระบบวงจรควบคุมในตัว (Intergral control circuit)สวิทซ์ลูกลอย 2 ลูก ที่สามารถทำงานได้ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าและสามารถทำงานได้เองโดยอัตโ...

 • วิธีการติดตั้ง icon app ppy สำหรับลูกค้าที่อยากเข้าเว็บ PPY ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสิร์ชให้เสียเวลาสามารถติดตั้ง เว็บ PPY ไว้ที่หน้าจอมือถือของลูกค้าได้เลยสามารถทำได้ทั้ง ...
Visitors: 193,335